Ruimte voor 3500 extra woningen in onze stad

In de Raad van 18 mei jl. is, met steun van de VVD, het Woningbouwprogramma 2030 vastgesteld. Dit plan is gebaseerd op de resultaten van bijeenkomsten voor inwoners en een online enquête. Hieraan hebben in totaal meer dan 900 inwoners deelgenomen. Het programma schetst de gemeentelijke woningbouw ambitie. De prognose is dat er in de periode tot 2030 behoefte is aan 3500 extra woningen in de stad. Er zijn in het programma 67 “kansrijke locaties” vastgesteld die nu nader worden onderzocht.

De VVD is blij dat dit programma tot stand is gekomen met nauwe betrokkenheid van de inwoners. Veel partijen dienden wijzigingsvoorstellen in om locaties van de kaart te krijgen. Hier was de VVD niet voor. Immers op de bijeenkomsten is draagvlak vanuit de stad uitgesproken op de genoemde locaties. Verder kunnen er nog veel locaties op de kaart zullen afvallen, omdat er veel in particulier bezit zijn.

Wel dient in het vervolgtraject dieper onderzoek te worden gedaan naar de haalbaarheid van de locaties, weer veel aandacht uit te gaan naar de wensen van inwoners. Dan pas kunnen er keuzes worden gemaakt over wat er wordt gebouwd; laagbouw of hoogbouw, huur of koop.

Door extra woningbouw in de stad wordt de stad steeds verder ‘verdicht’. De VVD heeft daarom haar zorgen uitgesproken over de consequenties die dit kan hebben voor mobiliteit. Wat de partij betreft heeft verdichting, met name in onze wijken, een grens en die gaat zo langzamerhand wel bereikt worden.

Ook dient de doorstroming op gang te worden gebracht door vooral woningen te realiseren in het duurdere huur- en koopsegment. Daarmee zullen sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de lagere inkomens. Tevens zal daardoor het scheefwonen (wonen in huurwoning die niet past bij het inkomen) afnemen.

Met de vaststelling van dit woningbouwprogramma is de weg open voor het realiseren van extra woningen op plekken waar ruimte is om te bouwen en waarvoor draagvlak is bij de inwoners van onze stad.